close

Tin tức

Hướng dẫn vệ sinh

03/11/2021

1. Nửa năm 1 lần cho tất cả nhân viên

2. Một tuần sau khi tham gia (bởi phòng ban có thẩm quyền)

3. Đào tạo nội bộ mỗi quý bởi H.S

Xem thêm

Kiểm tra sức khỏe

03/11/2021

1. Trước khi thuê

2. Nửa năm 1 lần sau khi thuê

3. Chia sẻ kết quả và các biện pháp thiết lập

Xem thêm

Kiểm tra vệ sinh

03/11/2021

1. Tiêu chí vượt qua bài kiểm tra tùy thuộc vào vị trí

2. Tiếp tục huấn luyện.

 
Xem thêm