close

Tin tức

Bộ phận điều hành nhà ăn

03/11/2021

- Mở cuộc giao ban

- Chia sẻ kết quả điều hành

- Kiểm tra điều khoản pháp lý

- Xử lý VOC chủ chốt

- Tiến hành đề án hàng tháng Công bố tại bảng tin.

 
Xem thêm

Tiến hành đề án kiểm tra đợt 1

03/11/2021

- Kiểm tra xác nhận việc thực hiện có tiến hành giống kế hoạch đã đưa ra hay không.

- Kiểm tra từng hạng mục chi tiết về dịch vụ, menu, đầu tư.

- Chia sẻ lý do và hướng tiếp theo về các hạng mục chưa thực hiện được.

 
Xem thêm

Tiến hành đề án kiểm tra đợt 2

03/11/2021

- Kiểm tra kết quả quá trình cải tiến theo việc tiến hành đề án

- Tiến hành những việc chưa thực hiện được Đợt 1, quản lý duy trì hoàn thành.

 
Xem thêm

Đánh giá tổng quát

03/11/2021

- Khảo sát sự hài lòng các hạng mục tiến hành theo đề án.

- Hoàn thành thực hiện đề án

- Báo cáo cải tiến nếu không đạt được độ hài lòng tiêu chuẩn khi thực hiện xong đề án.

 
Xem thêm